درخواست نادرخان از انگليس ها برای ميانجيگری با حبيب الله کلکانى (از لابلای اسناد آرشيف انگلستان)

در اسناد متعدد قبلی مربوط به دفتر هند بريتانوی در  آرشيف انگلستان،  کمپاين و تلاش انگليس ها به نفع سپه سالار نادرخان ، بهترين کانديد بودنش برای تاج و تخت  کابل، کمک های نظامی، مالی و استخباراتی انگليس ها به وی، ملاقات های مخفيانۀ  متعدد سردار نادر خان و برادرانش با مقامات عاليرتبه انگليس،  مخفى نگهداشتن ارتباطات و مسافرت سردار نادرخان، نقش ايم اى حکيم ،

اخبار روز

07 جوزا 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها