کمکخواهی از انگليس ها و شرايط نادرخان برای دست کشيدن از جنگ با سقوی ها (از لابلای اسناد آرشيف انگلستان)

طوريکه در قسمت های قبلی هم ديده شد،  بعد از شکست های متواتر هفت ماهه،  نادر خان به فکر دستبرداری از جنگ افتاده و به کمک و ميانجيگری انگليس ها يکی از شرايط پيشنهادی اش هم رهائی فاميل هايش از چنگ سقوی ها و انتقال آن به جای امن خارج از کابل بود.  درين جا چند سند مهم  محرامانۀ ديگر مربوط به دفتر هند بريتانوی را که از محرميت برآمده و از آرشيف انگلستان نقل شده است،

 

اخبار روز

03 جوزا 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها