ملاقات های محرمانه و سؤال بر انگيز نادر خان و برادرانش باسفرای انگليس (از لابلای اسناد آرشيف انگلستان)

از لابلای اسناد آرشيف انگلستان بمشاهده ميرسد که  نادر خان و برادرانش، هاشم خان، شاه محمود خان و شاه وليخان با سفرا و نمايندگان عاليرتبۀ انگليس هم  در داخل  و هم در خارج از افغانستان ملاقات های غيرعادی، محرمانه و سؤال برانگيز داشتند. درين زمينه ميتوان از چند ملاقات مهم آتی يادآور شد:
 

اخبار روز

20 جوزا 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها