رويداد های اسرار اميز و دست های مرموزی که در ده روز نادرخان را به پادشاهی رساند  (از لابلای اسناد آرشيف انگلستان)

درين قسمت  از رويداد های  اسرار اميزی پرده بر ميداريم که چگونه دست های مرموز در مدت  (۱۰) روز نادرخان را، بعد از شکست های پی در پی هفت ماهه و اجازه انگليس ها  به شرکت اقوام سرحد آزاد، در کابل از جنرالی به مارشالی و باز پادشاهی رساند. 
 

اخبار روز

08 جوزا 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها