جایگاه تاریخی زن درفرآیند تکامل اجتماعی ومشروعیت سیاسی!

هرچند درچنین شرائط داغ کشورما افغانستان  قرارنبود ونیست که بدون ارائیه وجستجوی راه حل های معقول و مسالمت آمیزبرای پاسخ به نیازهای عمومی انسان معاصر به مسائل دیگری پرداخته شود.اما چون جایگاه زن درتمدن اسلامی ازهمان آغازبارنگ قلم تاریخ مذکرحک وتفسیرشده واکنون در صدر معضلات قرارگرفته است ناگزیریم به صورت مختصربه آن بپردازیم

 

اخبار روز

03 جوزا 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها