چاپ دوم اثر: گفتمان بحران افغانستان نگاهی بر "رکود نسبی تاریخی"  و چالش های معاصردر سرزمین هندو کش

چرا چاپ دوم؟ 
نوشتار دست داشته برای نخستین بار توسط "ملالی مطبعه" در سال ۱۳۹۳ خورشیدی مطابق به ۲۰۱۴ میلادی در قندهار، "شهر احمد شاهی" به چاپ و نشر سپرده شد. نویسنده  آگاهانه  این اثر پژوهشی را در افغانستان به نشر سپرد، تا  دوست داران کتاب در کشور با بهای کم و به آسانی به آن دسترسی پیدا کرده باشند. از آن زمان به این سو هفت سال دشوار و بحران زا در  سرزمین هندو کش سپری گردیده اند؛

 

اخبار روز

03 جوزا 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها