دکتور عبدالهادی محمودی به جاودانگی پیوست

دوکتور عبدالهادی محمودی یکی از چهره های برجسته و تأثیر گذار در جنبش ملی و انقلابی افغانستان ، پس از شصت سال مقاومت و مبارزه، در ششم اگست سال ۲۰۱۷ در غربتکدۀ کانادا دیده از جهان فرو بست.

اخبار روز

23 قوس 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها