استاد حبیب الرحمن هاله به ابدیت پیوست

با سوگ و درد که ستاره یی از آسمان دانش، ادب و فرهنگ کشور ما افغانستان، در سرزمین های دورِ دور، درین سوی اقیانوس آرام در شهر سیدنی استرالیا آفول کرد.
 

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها