اعلان فاتحه

ما گردانندگان سایت گفتمان دموکراسی برای افغانستان وفات بی بی حاجی رحیمی را برای تمام بازماندگان آن مرحوم بویژه برای همکاران گرانقدر ما هر یک محمد شاه فرهود و استاد نسیم رهرو تسلیت عرض می داریم.

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها