حفظ آهنگر پور کی بود؟


حفظ آهنگر پور در سال 1331 هجری شمسی در یکی از دهگده های شاداب درخی پنچشیر در یک خانواده روحانی کارگر چشم به جهان گشود.
 

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها