نگاهی به کتاب تحقیقی"کالبد شکافی بحران افغانستان" اثر سید موسی صمیمی، دکتورعلوم اقتصادی

دوران معاصر که در آن به سر می بریم، زمان کثرت ایجاد و کار برد ابزار ها و وسایل متعدد و متنوع برای انتقال دانش ها و دانستنی ها است. اما کتاب به مثابۀ عمده ترین وسیلۀ حامل علوم جایگاه خود را حفظ کرده است؛ کتاب به دلایل متعدد در انتقال کامل و نظامند دانش هنوزهم در صدر ابزار ها قرار دارد؛

کتاب های علمی غالباً حاوی مطالب با تمام اجزای لازمۀ آن می باشند، ازهمه اساسیتر اینکه کتاب به مؤلف فرصت کافی در اختیار میگذارد تا با حوصلۀ فراخ به تحلیل و تجزیۀ تمام ابعاد موضوع مطالعه، به اجزا و عمق مطلب جولان کند، ارائۀ مطالب با عجله و شتابزدگی و خلص نویسی که رسم رسانه های الکترنیکی است کتاب به آن آشنایی ندارد.
کتاب به خواننده فرصت کافی میدهد، که سطور و پراگراف هایش خوانده شوند، به آسانی از آن یادداشت برداشته شده و در آن مقوله ها و جملات و سطور مهم و اساسی با "زیر خطی" مستثنی کرده شوند، و در کنار آن می توان حاشیه نویسی نمود، درعقب صفحات کتاب نور زندگی بخش معرفت است که چشمان خواننده را بیناتر و روشنتر می سازد. 
یکی از نویسندگان و کتاب شناسان چک بنام "کارل چاپِک Karl Capek" می نویسد: «کتاب ها جزو اشیای نادری هستند که خصوصیت یک موجود ناروشنی را دارند؛ یعنی اینکه در "جای" وجود دارند و هرگز ناپدید نمی شوند...» وقتی یک کتاب علمی و یک اثر تحقیقی علمی تألیف می گردد، انگار پدیده ای ایجاد می شود که هرگز از میان نمی رود.
این جانب قبلاً نوشته ای  داشتم که مطالب و معلوماتی را در بارۀ "روش معرفی کتاب" حاوی بود، اینک در همان سلسله به معرفی کتاب وزین «کالبد شکافی بحران افغانستان» از جناب دکتور سید موسی صمیمی می پردازم تا خدمتی در روند ترویج اندیشیدن علمی به عمل آمده باشد. 
اخیراً دکتور سید موسی صمیمی اثر تحقیقی و علمی اش را  که به زبان دری تألیف نموده، طبع و به نشر رسانیده است. این اثر که با دیدگاه های جامعه شناسی اقتصادی، اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی سیاسی و چند رشتۀ علمی دیگر پژوهش و تتبع گردیده است، در نوع خود به حیث یک اثر ویژه، اخذ موقعیت می نماید، برای اینکه این اثر از یک سو به حوادث و رویداد های جاری اخیر کشور – که طی شانزده یا هفده سال اخیر بوقوع پیوسته است – پرداخته و رویداد های این مرحلۀ حیات  کشور ما را نه با داستان پردازی، حدس و گمان، روایت و قصه، بیانات خوشبینانه و بدبینانه، بلکه با آگاهی بر ضوابط مسلط بر رویداد ها، اسناد، مدارک، استدلال های ارقامی و عددی مؤثق و معتبر به ثبت گرفته است، این کتاب با آنکه به یک مرحلۀ از تأریخ افغانستان نگاه میکند، غالباً نگاه تأریخی ندارد، با آنکه پیوند های حوادث پیهم، همیشه حفظ و رعایت می شوند، خصوصیات هر حادثه در عمومیات نا مشخص نمی مانند. رویداد ها در این تحقیق همانند یک موجود کامل، آناتومی می گردند، ذره ذرۀ هر واقعه با ابزار های علوم جامعه شناسی مثل تکه پاره های یک موجود چند بُعدی به شناسایی گرفته می شوند؛ علل و مقصد هر رویداد تعریف می شوند، عناصر هر واقعه توضیح میگردند، رشد و تحول و تکامل و احیاناً انحطاط هر رویداد تشخیص می شوند و در نهایت نتیجه گیری های موضوع نیز در اخیر هر بخش و فصل تذکر به عمل می آیند. 
از ویژگی های دیگر این اثر علمی آن است که استنباطات مؤلف در آن خیلی کم است، چنان این تحقیق، مستند و استوار بر مدارک است که جای محدودی برای استنباط گذاشته است، اینگونه مستند سازی و تألیف چنین اثری، پشت کار و حوصلۀ فراخ مؤلف آنرا بازگو میکند. 
ردیف نمودن بخش ها و فصول کتاب و نتیجه گیری مقطعه یی هر بخش و تحلیل های چند رشته یی، بیانگر عمق نگاه مؤلف است که با توانایی کافی نقش رویداد های درونی (داخلی)، منطقوی و بین المللی واثرات آن را در وقایع کشوربه تحلیل می گیرد.
از مشخصه ها و هویت این اثر آن است که وقایع جدید و معاصر کشور را با نگاه و قواعد جدید زیر ارزیابی قرار می دهد، زیرا وقایع نامبرده گاهی در قواعد دیدگاهی معمول دیروزی که در جریان تحولات روز، نوسازی نه شده اند،  نمی گنجند و به همین جهت نمی توانسته اند، ابزار نظریی تتبع آن رویداد ها باشند. 
دکتور صمیمی که درعلوم اقتصادی تبحر و تخصص دارد، از آدرس یک محقق مجرب و کار کشته به این نکته خوب معطوف بوده است که برای حفظ اصالت وقایع جدید از محدودۀ نگاه های معمول "نوسازی نه شدۀ" دیروزی باید فراتر رفت و رویداد های نو را با مقیاس های همزمان آن سنجش نمود.
موارد زیادی از حوادث اجتماعی و سیاسی این دوره از حیات سیاسی  دولت و مردم کشور ما، نیاز به بازرسی انتقادی داشته است که چنین بازرسیی  بعضاً نمود "ایدیولوژیک"از خود می نمایانده اند، اما به هر صورت به بیان کشیدن انتقادی وقایع این دوره گاهی نمی شود با "صدقه و قربان" ثبت یک اثر تحقیقی گردد. 
کتاب با "مقدمۀ ناشر" آغاز می شود، به دنبال آن "فهرست مطالب" کتاب می آید. بعد پیشگفتار دانشمند عالیقدر کشور جناب "دکتور رسول رحیم" درج گردیده است که نگاه خیلی عمیق و جامع به محتوای کتاب و آثار ماقبل مؤلف دارد. به دنبال آن "پیشگفتار مؤلف"  است که قبل از ارائۀ موضوعات اساسی کتاب جا داده شده است.
کتاب "کالبد شکافی بحران افغانستان" در چهار بخش به ترتیب آتی تألیف گردیده است:
بخش اول: زمینه سازی خروج نیرو های رزمی جهانی که فصل اول این بخش نیز به همین خروج  نیرو ها اختصاص یافته است، به اضافۀ موضوع "رهایی افغانستان از پوشش حمایت نیرو های بین المللی".
فصل دوم بخش اول "استراتیژی انکشاف ملی افغانستان" در زیر عنوان " کاستی های نظری و کم کاری های عملی" به ارزیابی انتقادی و تحلیل گرفته شده است. 
فصل دوم قسمت دوم به "کنفرانس توکیو در مورد تدابیر اقتصادی" برای  حل بحران افغانستان اختصاص یافته است.
فصل سوم بخش اول معطوف به "نشست عالی سران کشور های عضو ناتو، در شیکاگو: ناظر به خروج نیرو های خارجی" ترتیب شده است.
بخش دوم این اثر تحقیقی مطالعۀ " اجتناب ناپذیری تأریخی و پی آمد های سیاسی خروج نیرو ها" را احتواء می کند.
بخش سوم به رویداد "انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی در افغانستان" پرداخته است، که با ارزیابی «اعلام نتایج انتخابات با توجیه "تفاهم سیاسی" » آغاز می گردد.
و بالاخره بازهم بخش سوم کتاب که به موضوع بحرانی "کاستی ها و پی آمد های تشکیل حکومت وحد ت ملی"  مشغول می شود و  در نهایت مؤخرۀ کتاب در زیر عنوان « پس گفتار : جولانگاه سیاسی حکومت وحدت ملی در بند وابستگی» رقم می خورد و کتاب با "شرح مختصر چند اصطلاح" و توضیح "زندگی و آثار مؤلف" به پایان می رسد.
کتاب چاپ   ادارۀ نشراتی "افغانستان امروز" «موسسۀ میدیوتیک» در کابل است که با قطع و صحافت بسیار زیبا و در ظرف 394 صفحه در سال 1396 هجری شمسی (2017م ) به طبع رسیده است.
این اثر ارزشمند در زمرۀ آن آثار گرانبهای محسوب خواهد شد که خزانۀ ثبت معلومات مؤثق وقایع معاصر وطن عزیز ما را بیشتر غنی خواهد ساخت.
مطالعۀ کتاب " کالبد شکافی بحران افغانستان" برای روشنفکران، مخصوصاً برای مسلکی ها و محققان اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی اقتصادی و جامعه شناسی سیاسی مفید خواهد بود که هم شیوۀ تحقیق علمی را فرا میگیرند و نیز از محتوای وسیعاً غنی آن بهره مند خواهند شد. 

پایان
 

nike shox turbo junior's Avatar
nike shox turbo junior پاسخ به موضوع: #769036 28 دقيقه قبل
nike shox rivalry schwarz gold,nike free run 2 black green
nike shox turbo junior
kate spade outlet online's Avatar
kate spade outlet online پاسخ به موضوع: #768959 1 ساعت 16 دقيقه قبل
I definitely wanted to jot down a simple remark to thank you for some of the lovely ways you are posting on this website. My extensive internet look up has now been rewarded with professional content to exchange with my company. I 'd admit that we site visitors actually are undoubtedly endowed to live in a fantastic network with very many marvellous people with very helpful advice. I feel quite blessed to have discovered the web pages and look forward to so many more fun moments reading here. Thank you once more for a lot of things.
kate spade outlet online
nike air max ltd gray orange's Avatar
nike air max ltd gray orange پاسخ به موضوع: #768370 8 ساعت 40 دقيقه قبل
nike shox superfly r4 azul,mens red nike shox
nike air max ltd gray orange
mens nike air max bw blue green's Avatar
mens nike air max bw blue green پاسخ به موضوع: #767317 20 ساعت 35 دقيقه قبل
nike air max gold pack,nike shox avenue running shoes
mens nike air max bw blue green
adidas nmd's Avatar
adidas nmd پاسخ به موضوع: #767191 22 ساعت 6 دقيقه قبل
I wanted to draft you a very small remark to be able to thank you over again relating to the awesome solutions you have shown in this case. It is really particularly generous with people like you giving openly what a number of us would have offered for an e book in order to make some cash for themselves, particularly seeing that you might have done it in case you wanted. Those ideas additionally worked to be the easy way to understand that other individuals have the identical eagerness much like my own to learn more and more regarding this matter. I am certain there are many more pleasant times up front for those who read your website.
adidas nmd
sandwichlosangeles's Avatar
sandwichlosangeles پاسخ به موضوع: #766865 1 روز 1 ساعت قبل
seocontentbuilders, nolimitholding,
sandwichlosangeles
womens nike air huarache run wolf grey white black's Avatar
womens nike air huarache run wolf grey white black پاسخ به موضوع: #766634 1 روز 4 ساعت قبل
longchamp handbags's Avatar
longchamp handbags پاسخ به موضوع: #766547 1 روز 5 ساعت قبل
I would like to show my respect for your generosity giving support to folks who have the need for assistance with your niche. Your very own dedication to passing the message up and down ended up being quite functional and has continually enabled girls just like me to realize their desired goals. This informative guide signifies this much to me and far more to my office colleagues. With thanks; from everyone of us.
longchamp handbags
kuhinje-po-mjeri's Avatar
kuhinje-po-mjeri پاسخ به موضوع: #766236 1 روز 9 ساعت قبل
<a href=" www.sunglasses-polarized.com/ ">sunglasses-polarized</a>, <a href=" www.loudounlaurels.com/ ">loudounlaurels</a>,
kuhinje-po-mjeri
nike kyrie 3 black's Avatar
nike kyrie 3 black پاسخ به موضوع: #765859 1 روز 14 ساعت قبل
<a href=" www.ryantking.com/nike-sb-stefan-janoski-max-green-merry_en ">nike sb stefan janoski max green</a>,<a href=" www.niaspirit.com/nike-acg-lunarterra-arktos-merry_en ">nike acg lunarterra arktos</a>
nike kyrie 3 black
adidas casual shoes green's Avatar
adidas casual shoes green پاسخ به موضوع: #765248 1 روز 22 ساعت قبل
adidas stan smith gold orange,adidas superstar multicolor
adidas casual shoes green
adidas nmd's Avatar
adidas nmd پاسخ به موضوع: #764336 2 روز 9 ساعت قبل
I really wanted to jot down a simple word to thank you for all of the nice guides you are sharing on this website. My particularly long internet lookup has at the end been recognized with wonderful points to talk about with my friends. I would suppose that most of us website visitors are extremely blessed to live in a decent place with many brilliant people with very beneficial strategies. I feel pretty lucky to have encountered your entire website page and look forward to some more fabulous times reading here. Thank you again for everything.
adidas nmd
nike zoom pegasus 34 black gold's Avatar
nike zoom pegasus 34 black gold پاسخ به موضوع: #763837 2 روز 16 ساعت قبل
nike dunk high black's Avatar
nike dunk high black پاسخ به موضوع: #763676 2 روز 18 ساعت قبل
<a href=" www.thinkraisbeck.com/merry_en/nike-free...knit-2017-multicolor ">nike free rn flyknit 2017 multicolor</a>,<a href=" www.thefoxslair.com/merry_en/nike-free-flyknit-blue-orange ">nike free flyknit blue orange</a>
nike dunk high black
mistikainternational's Avatar
mistikainternational پاسخ به موضوع: #763510 2 روز 20 ساعت قبل
<a href=" www.smartenergyfoundation.com/ ">smartenergyfoundation</a>, <a href=" www.suffolkcountyairport.com/ ">suffolkcountyairport</a>,
mistikainternational
vans skate womens shoes gold's Avatar
vans skate womens shoes gold پاسخ به موضوع: #763184 3 روز 1 ساعت قبل
adidas zx 700 black orange,womens nike shox current pink white
vans skate womens shoes gold
nike air max plus tour yellow's Avatar
nike air max plus tour yellow پاسخ به موضوع: #763166 3 روز 2 ساعت قبل
lakemaryrealtors's Avatar
lakemaryrealtors پاسخ به موضوع: #763040 3 روز 4 ساعت قبل
crowddeclaration, teamrubiconzambia,
lakemaryrealtors
womens nike internationalist all red's Avatar
womens nike internationalist all red پاسخ به موضوع: #762978 3 روز 5 ساعت قبل
adidas nmd's Avatar
adidas nmd پاسخ به موضوع: #762837 3 روز 7 ساعت قبل
I simply desired to say thanks once again. I am not sure the things that I would've sorted out without the concepts shared by you directly on such situation. It was actually a fearsome case for me personally, but viewing this expert approach you processed the issue forced me to weep for delight. Now i am happier for your work and as well , trust you recognize what an amazing job your are putting in teaching other individuals by way of a site. Probably you have never come across any of us.
adidas nmd
nike air max 97 red grey's Avatar
nike air max 97 red grey پاسخ به موضوع: #762773 3 روز 8 ساعت قبل
nike air max 2013 camo,nike flyknit roshe run black midnight ride
nike air max 97 red grey
nike air max 97 green silver's Avatar
nike air max 97 green silver پاسخ به موضوع: #762607 3 روز 10 ساعت قبل
nike zoom pegasus 34 womens orange yellow's Avatar
nike zoom pegasus 34 womens orange yellow پاسخ به موضوع: #762311 3 روز 16 ساعت قبل
nike air max 1 og sail dark obsidian neutral grey,nike shox black white
nike zoom pegasus 34 womens orange yellow
adidas stan smith women's Avatar
adidas stan smith women پاسخ به موضوع: #762269 3 روز 17 ساعت قبل
I am glad for commenting to let you be aware of what a magnificent experience my friend's girl undergone studying your site. She mastered several things, which include what it is like to have a marvelous helping nature to get the others just know just exactly several specialized issues. You undoubtedly exceeded readers' expected results. Thank you for churning out those valuable, dependable, edifying and in addition fun thoughts on the topic to Tanya.
adidas stan smith women
air jordan 12 deep blue's Avatar
air jordan 12 deep blue پاسخ به موضوع: #762088 3 روز 19 ساعت قبل

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها