نگاهی به کتاب تحقیقی"کالبد شکافی بحران افغانستان" اثر سید موسی صمیمی، دکتورعلوم اقتصادی

دوران معاصر که در آن به سر می بریم، زمان کثرت ایجاد و کار برد ابزار ها و وسایل متعدد و متنوع برای انتقال دانش ها و دانستنی ها است. اما کتاب به مثابۀ عمده ترین وسیلۀ حامل علوم جایگاه خود را حفظ کرده است؛ کتاب به دلایل متعدد در انتقال کامل و نظامند دانش هنوزهم در صدر ابزار ها قرار دارد؛

کتاب های علمی غالباً حاوی مطالب با تمام اجزای لازمۀ آن می باشند، ازهمه اساسیتر اینکه کتاب به مؤلف فرصت کافی در اختیار میگذارد تا با حوصلۀ فراخ به تحلیل و تجزیۀ تمام ابعاد موضوع مطالعه، به اجزا و عمق مطلب جولان کند، ارائۀ مطالب با عجله و شتابزدگی و خلص نویسی که رسم رسانه های الکترنیکی است کتاب به آن آشنایی ندارد.
کتاب به خواننده فرصت کافی میدهد، که سطور و پراگراف هایش خوانده شوند، به آسانی از آن یادداشت برداشته شده و در آن مقوله ها و جملات و سطور مهم و اساسی با "زیر خطی" مستثنی کرده شوند، و در کنار آن می توان حاشیه نویسی نمود، درعقب صفحات کتاب نور زندگی بخش معرفت است که چشمان خواننده را بیناتر و روشنتر می سازد. 
یکی از نویسندگان و کتاب شناسان چک بنام "کارل چاپِک Karl Capek" می نویسد: «کتاب ها جزو اشیای نادری هستند که خصوصیت یک موجود ناروشنی را دارند؛ یعنی اینکه در "جای" وجود دارند و هرگز ناپدید نمی شوند...» وقتی یک کتاب علمی و یک اثر تحقیقی علمی تألیف می گردد، انگار پدیده ای ایجاد می شود که هرگز از میان نمی رود.
این جانب قبلاً نوشته ای  داشتم که مطالب و معلوماتی را در بارۀ "روش معرفی کتاب" حاوی بود، اینک در همان سلسله به معرفی کتاب وزین «کالبد شکافی بحران افغانستان» از جناب دکتور سید موسی صمیمی می پردازم تا خدمتی در روند ترویج اندیشیدن علمی به عمل آمده باشد. 
اخیراً دکتور سید موسی صمیمی اثر تحقیقی و علمی اش را  که به زبان دری تألیف نموده، طبع و به نشر رسانیده است. این اثر که با دیدگاه های جامعه شناسی اقتصادی، اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی سیاسی و چند رشتۀ علمی دیگر پژوهش و تتبع گردیده است، در نوع خود به حیث یک اثر ویژه، اخذ موقعیت می نماید، برای اینکه این اثر از یک سو به حوادث و رویداد های جاری اخیر کشور – که طی شانزده یا هفده سال اخیر بوقوع پیوسته است – پرداخته و رویداد های این مرحلۀ حیات  کشور ما را نه با داستان پردازی، حدس و گمان، روایت و قصه، بیانات خوشبینانه و بدبینانه، بلکه با آگاهی بر ضوابط مسلط بر رویداد ها، اسناد، مدارک، استدلال های ارقامی و عددی مؤثق و معتبر به ثبت گرفته است، این کتاب با آنکه به یک مرحلۀ از تأریخ افغانستان نگاه میکند، غالباً نگاه تأریخی ندارد، با آنکه پیوند های حوادث پیهم، همیشه حفظ و رعایت می شوند، خصوصیات هر حادثه در عمومیات نا مشخص نمی مانند. رویداد ها در این تحقیق همانند یک موجود کامل، آناتومی می گردند، ذره ذرۀ هر واقعه با ابزار های علوم جامعه شناسی مثل تکه پاره های یک موجود چند بُعدی به شناسایی گرفته می شوند؛ علل و مقصد هر رویداد تعریف می شوند، عناصر هر واقعه توضیح میگردند، رشد و تحول و تکامل و احیاناً انحطاط هر رویداد تشخیص می شوند و در نهایت نتیجه گیری های موضوع نیز در اخیر هر بخش و فصل تذکر به عمل می آیند. 
از ویژگی های دیگر این اثر علمی آن است که استنباطات مؤلف در آن خیلی کم است، چنان این تحقیق، مستند و استوار بر مدارک است که جای محدودی برای استنباط گذاشته است، اینگونه مستند سازی و تألیف چنین اثری، پشت کار و حوصلۀ فراخ مؤلف آنرا بازگو میکند. 
ردیف نمودن بخش ها و فصول کتاب و نتیجه گیری مقطعه یی هر بخش و تحلیل های چند رشته یی، بیانگر عمق نگاه مؤلف است که با توانایی کافی نقش رویداد های درونی (داخلی)، منطقوی و بین المللی واثرات آن را در وقایع کشوربه تحلیل می گیرد.
از مشخصه ها و هویت این اثر آن است که وقایع جدید و معاصر کشور را با نگاه و قواعد جدید زیر ارزیابی قرار می دهد، زیرا وقایع نامبرده گاهی در قواعد دیدگاهی معمول دیروزی که در جریان تحولات روز، نوسازی نه شده اند،  نمی گنجند و به همین جهت نمی توانسته اند، ابزار نظریی تتبع آن رویداد ها باشند. 
دکتور صمیمی که درعلوم اقتصادی تبحر و تخصص دارد، از آدرس یک محقق مجرب و کار کشته به این نکته خوب معطوف بوده است که برای حفظ اصالت وقایع جدید از محدودۀ نگاه های معمول "نوسازی نه شدۀ" دیروزی باید فراتر رفت و رویداد های نو را با مقیاس های همزمان آن سنجش نمود.
موارد زیادی از حوادث اجتماعی و سیاسی این دوره از حیات سیاسی  دولت و مردم کشور ما، نیاز به بازرسی انتقادی داشته است که چنین بازرسیی  بعضاً نمود "ایدیولوژیک"از خود می نمایانده اند، اما به هر صورت به بیان کشیدن انتقادی وقایع این دوره گاهی نمی شود با "صدقه و قربان" ثبت یک اثر تحقیقی گردد. 
کتاب با "مقدمۀ ناشر" آغاز می شود، به دنبال آن "فهرست مطالب" کتاب می آید. بعد پیشگفتار دانشمند عالیقدر کشور جناب "دکتور رسول رحیم" درج گردیده است که نگاه خیلی عمیق و جامع به محتوای کتاب و آثار ماقبل مؤلف دارد. به دنبال آن "پیشگفتار مؤلف"  است که قبل از ارائۀ موضوعات اساسی کتاب جا داده شده است.
کتاب "کالبد شکافی بحران افغانستان" در چهار بخش به ترتیب آتی تألیف گردیده است:
بخش اول: زمینه سازی خروج نیرو های رزمی جهانی که فصل اول این بخش نیز به همین خروج  نیرو ها اختصاص یافته است، به اضافۀ موضوع "رهایی افغانستان از پوشش حمایت نیرو های بین المللی".
فصل دوم بخش اول "استراتیژی انکشاف ملی افغانستان" در زیر عنوان " کاستی های نظری و کم کاری های عملی" به ارزیابی انتقادی و تحلیل گرفته شده است. 
فصل دوم قسمت دوم به "کنفرانس توکیو در مورد تدابیر اقتصادی" برای  حل بحران افغانستان اختصاص یافته است.
فصل سوم بخش اول معطوف به "نشست عالی سران کشور های عضو ناتو، در شیکاگو: ناظر به خروج نیرو های خارجی" ترتیب شده است.
بخش دوم این اثر تحقیقی مطالعۀ " اجتناب ناپذیری تأریخی و پی آمد های سیاسی خروج نیرو ها" را احتواء می کند.
بخش سوم به رویداد "انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی در افغانستان" پرداخته است، که با ارزیابی «اعلام نتایج انتخابات با توجیه "تفاهم سیاسی" » آغاز می گردد.
و بالاخره بازهم بخش سوم کتاب که به موضوع بحرانی "کاستی ها و پی آمد های تشکیل حکومت وحد ت ملی"  مشغول می شود و  در نهایت مؤخرۀ کتاب در زیر عنوان « پس گفتار : جولانگاه سیاسی حکومت وحدت ملی در بند وابستگی» رقم می خورد و کتاب با "شرح مختصر چند اصطلاح" و توضیح "زندگی و آثار مؤلف" به پایان می رسد.
کتاب چاپ   ادارۀ نشراتی "افغانستان امروز" «موسسۀ میدیوتیک» در کابل است که با قطع و صحافت بسیار زیبا و در ظرف 394 صفحه در سال 1396 هجری شمسی (2017م ) به طبع رسیده است.
این اثر ارزشمند در زمرۀ آن آثار گرانبهای محسوب خواهد شد که خزانۀ ثبت معلومات مؤثق وقایع معاصر وطن عزیز ما را بیشتر غنی خواهد ساخت.
مطالعۀ کتاب " کالبد شکافی بحران افغانستان" برای روشنفکران، مخصوصاً برای مسلکی ها و محققان اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی اقتصادی و جامعه شناسی سیاسی مفید خواهد بود که هم شیوۀ تحقیق علمی را فرا میگیرند و نیز از محتوای وسیعاً غنی آن بهره مند خواهند شد. 

پایان
 

yeezy's Avatar
yeezy پاسخ به موضوع: #584400 21 ساعت 15 دقيقه قبل
You must take part in a contest for among the finest blogs on the web. I'll recommend this website!
yeezy clickand.co/8f4n2
under armour curry 3's Avatar
under armour curry 3 پاسخ به موضوع: #581182 1 روز 7 ساعت قبل
I want to point out my gratitude for your generosity for individuals that really need help with in this topic. Your real commitment to getting the message all around appeared to be really useful and have without exception allowed somebody just like me to attain their aims. Your entire important publication can mean a whole lot a person like me and somewhat more to my office workers. Thanks a lot; from each one of us.
under armour curry 3 www.curry3.in.net
adidas ultra boost's Avatar
adidas ultra boost پاسخ به موضوع: #579424 1 روز 12 ساعت قبل
There are some fascinating cut-off dates in this article but I don抰 know if I see all of them middle to heart. There's some validity but I will take hold opinion till I look into it further. Good article , thanks and we want extra! Added to FeedBurner as effectively
adidas ultra boost tinylink.in/ultrausc
jordan 12's Avatar
jordan 12 پاسخ به موضوع: #579260 1 روز 13 ساعت قبل
My wife and i have been lucky when Emmanuel could conclude his basic research while using the precious recommendations he received when using the site. It is now and again perplexing to simply choose to be giving for free information and facts that a number of people have been selling. We see we now have the blog owner to thank for this. All of the illustrations you made, the simple web site navigation, the relationships your site make it possible to promote - it's got mostly incredible, and it's letting our son and us know that the matter is entertaining, and that's rather indispensable. Many thanks for all!
jordan 12 www.jordan12.us.com
adidas outlet's Avatar
adidas outlet پاسخ به موضوع: #575220 2 روز 1 ساعت قبل
I precisely had to thank you so much again. I do not know what I could possibly have sorted out without the ideas shared by you directly on this subject. Completely was a real hard dilemma in my opinion, but considering this skilled form you processed that forced me to leap over joy. I'm just happier for this service and wish you are aware of an amazing job you have been carrying out educating the others all through your web blog. I'm certain you've never met all of us.
adidas outlet www.adidasoutletonline.us.com
kyrie 4's Avatar
kyrie 4 پاسخ به موضوع: #573421 2 روز 8 ساعت قبل
I not to mention my buddies were reading the nice tips found on your website and the sudden I had an awful suspicion I had not expressed respect to the website owner for those tips. My boys are already certainly passionate to read through all of them and now have surely been using these things. Many thanks for genuinely so helpful and also for opting for this kind of beneficial guides most people are really desperate to discover. Our own sincere apologies for not expressing gratitude to earlier.
kyrie 4 www.kyrie4shoes.us.com
adidas stan smith's Avatar
adidas stan smith پاسخ به موضوع: #569822 2 روز 20 ساعت قبل
Thanks so much for giving everyone an extraordinarily memorable chance to discover important secrets from this website. It is always very brilliant and also jam-packed with a good time for me and my office fellow workers to visit your blog at least 3 times every week to read through the fresh things you have got. And lastly, I'm also always satisfied with all the excellent advice you serve. Some 3 points in this posting are unequivocally the most effective we've had.
adidas stan smith www.adidasstansmith.uk
adidas nmd r1's Avatar
adidas nmd r1 پاسخ به موضوع: #568059 3 روز 2 ساعت قبل
Can I simply say what a relief to find someone who really is aware of what theyre talking about on the internet. You undoubtedly know methods to bring a problem to light and make it important. More folks must learn this and perceive this side of the story. I cant believe youre not more popular since you positively have the gift.
adidas nmd r1 gtiny.me/nmdcom
michael kors outlet's Avatar
michael kors outlet پاسخ به موضوع: #567773 3 روز 3 ساعت قبل
I needed to draft you a very small observation to help give many thanks yet again regarding the amazing concepts you have featured above. It's certainly wonderfully open-handed with people like you to make unreservedly exactly what some people could have made available for an electronic book to end up making some money for themselves, and in particular considering that you might have tried it if you ever decided. These things also served like a great way to fully grasp some people have the same fervor similar to my own to understand significantly more on the subject of this matter. I think there are thousands of more pleasurable situations up front for individuals that discover your blog post.
michael kors outlet www.michaelkors-factoryoutlet.com.co
jordan shoes's Avatar
jordan shoes پاسخ به موضوع: #564592 3 روز 14 ساعت قبل
I wish to express appreciation to the writer just for bailing me out of this instance. After checking throughout the world-wide-web and finding tricks which are not beneficial, I figured my life was gone. Being alive minus the solutions to the difficulties you've fixed all through your good guide is a crucial case, and ones which may have badly affected my career if I hadn't noticed the blog. Your good expertise and kindness in playing with all the things was excellent. I'm not sure what I would've done if I had not come across such a point like this. I can at this time relish my future. Thank you so much for your skilled and effective help. I will not think twice to propose your web page to any individual who will need support on this area.
jordan shoes www.michaeljordanshoes.us.com
nmd's Avatar
nmd پاسخ به موضوع: #562785 3 روز 21 ساعت قبل
This web site is known as a walk-by for all of the information you needed about this and didn抰 know who to ask. Glimpse here, and also you抣l definitely discover it.
nmd tiny.gl/nmdsc
atlanta falcons jersey's Avatar
atlanta falcons jersey پاسخ به موضوع: #562561 3 روز 22 ساعت قبل
I simply desired to appreciate you once again. I am not sure the things I would've handled in the absence of these information shared by you directly on such a concern. It actually was a real horrifying dilemma in my opinion, but witnessing your professional fashion you processed the issue made me to cry over contentment. I will be thankful for this advice and as well , trust you know what a powerful job your are accomplishing educating many people through a web site. I am sure you have never got to know any of us.
atlanta falcons jersey www.atlantafalconsjerseys.us
yeezys's Avatar
yeezys پاسخ به موضوع: #562273 3 روز 23 ساعت قبل
This web page can be a stroll-by for all of the info you needed about this and didn抰 know who to ask. Glimpse here, and you抣l undoubtedly uncover it.
yeezys 42.herber.pl/yzysus
yeezy boost's Avatar
yeezy boost پاسخ به موضوع: #558665 4 روز 11 ساعت قبل
I and also my pals were reading through the excellent key points from your web page and then quickly I got an awful suspicion I never expressed respect to the site owner for those strategies. Most of the ladies came totally happy to read them and now have in truth been loving them. Appreciation for actually being so considerate and for figuring out certain nice information millions of individuals are really desperate to know about. My very own honest regret for not expressing appreciation to sooner.
yeezy boost www.boostyeezy.us.com
yeezy boost 350 v2's Avatar
yeezy boost 350 v2 پاسخ به موضوع: #556531 4 روز 16 ساعت قبل
An impressive share, I simply given this onto a colleague who was doing somewhat analysis on this. And he the truth is bought me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I really feel strongly about it and love reading more on this topic. If doable, as you develop into expertise, would you mind updating your blog with more particulars? It's extremely helpful for me. Huge thumb up for this weblog submit!
yeezy boost 350 v2 bit.ly/2roXNVf
nike polo shirts's Avatar
nike polo shirts پاسخ به موضوع: #556068 4 روز 18 ساعت قبل
My husband and i got absolutely fulfilled when Raymond managed to do his web research through your precious recommendations he gained from your own weblog. It is now and again perplexing to simply possibly be releasing ideas that many some other people could have been selling. We fully understand we need the writer to give thanks to because of that. All the explanations you made, the simple site menu, the relationships you will make it possible to instill - it's got everything impressive, and it's really facilitating our son and us feel that this article is exciting, which is certainly exceedingly mandatory. Many thanks for the whole lot!
nike polo shirts www.nikepolo.us
yeezy boost 350's Avatar
yeezy boost 350 پاسخ به موضوع: #555657 4 روز 19 ساعت قبل
Youre so cool! I dont suppose Ive learn anything like this before. So good to seek out someone with some original thoughts on this subject. realy thanks for starting this up. this website is one thing that is wanted on the net, somebody with just a little originality. helpful job for bringing one thing new to the web!
yeezy boost 350 yeezy boost 350

نظر شما چیست؟

PLG_KUNENADISCUSS_GEN_GUEST

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها