شب است و چهره میهن " C.I.A"

چند روزی پیش بود که اخبار تلویزیونی افغانستان را می دیدم و می شنیدم چشم ام بر یک مجلس ضیافت مانندی افتاد که مردی با سبیل های سفید درمقام  رئیس شورای عالیه صلح و در میان چند تن 

اخبار روز

26 جدی 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها